คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนุบรี
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ตำแหน่ง: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • อีเมล์: thatchavee.lee@mahidol.ac.th
หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
อีเมล์: amnat.jar@mahidol.ac.th
หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์
หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
อีเมล์: piyapan.ump@mahidol.ac.th