วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
เว็บไซต์ http://ka.mahidol.ac.th/division/food_technology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีการอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด
1.กกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด
1.กกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์กร 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญภอ 201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 หน่วยกิต
กญสห 261 การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
กญทอ 351 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 3 หน่วยกิต
กญทอ 151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วยกิต
กญสห 217 เคมีวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
กญสห 219 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วยกิต
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
กญทอ 211 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
กญทอ 218 หลักการเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมอาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 219 วิศวกรรมอาหาร 1 3 หน่วยกิต
กญทอ 238 การแปรรูปอาหาร 1 4 หน่วยกิต
กญทอ 259 กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 หน่วยกิต
กญทอ 319 วิศวกรรมอาหาร 2 3 หน่วยกิต
กญทอ 323 การวิเคราะห์อาหาร 4 หน่วยกิต
กญทอ 338 การแปรรูปอาหาร 2 4 หน่วยกิต
กญทอ 321 เคมีอาหาร 1 4 หน่วยกิต
กญทอ 327 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 2 หน่วยกิต
กญทอ 328 สมบัติทางกายภาพของอาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 329 เคมีอาหาร 2 2 หน่วยกิต
กญทอ 318 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 หน่วยกิต
กญทอ 349 จุลชีววิทยาอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 456 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 457 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 458 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร 1 หน่วยกิต
กญทอ 459 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
กญทอ 496 ทัศนศึกษาชมโรงงาน 1 หน่วยกิต
กญทอ 497 สัมมนา 1 หน่วยกิต
กญทอ 498 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน 1 หน่วยกิต
กญทอ 499 โครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
กญทอ 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ำ 3 หน่วยกิต
กญทอ 464 เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง 3 หน่วยกิต
กญทอ 465 อาหารและโภชนาการ 3 หน่วยกิต
กญทอ 468 การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 3 หน่วยกิต
กญทอ 469 เทคโนโลยีการหมักอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 478 สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 479 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กญทอ 381 การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. อ.ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย
  2. ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
  3. อ.ดร.จารุภัทร ลือชา
  4. อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
  5. อ.ดร.จีรัณ กิ่งแก้ว
  6. อ.ดร.เรณู เย็นเกษ
  7. อ.รณชัย ยอดดำเนิน
  8. อ.ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
  9. อ.ดร.สิริยุภา เนตรมัย
  10. อ.ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์