TH  |  EN 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ระบบสารสนเทศ
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบลงทะเบียน แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบ e-learning
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบคำร้องทั่วไป ใบคำร้อง ขอแก้ไขฐานข้อมูลนักศึกษา
ใบคำร้อง วิทยาเขตกาญจนบุรี-ที่ปรึกษา ใบคำร้อง ขอเลื่อนสอบ
ใบคำร้อง ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบคำร้อง ขออนุญาตหยุดเรียน
ใบคำร้อง ขอลาออก ใบคำร้อง ขอนำฝาก
ใบคำร้อง ขอลาพักการศึกษา-กลับเข้าศึกษา หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
ใบคำร้อง ขอย้ายสาขาวิชา สรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ใบคำร้อง ขอตรวจสอบผลการศึกษา รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
หนังสือมอบอำนาจ  
เล่มหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biology)
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Geoscience)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (Management)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Environmental Enginerring and Disaster Management)