TH  |  EN 

วิจัย

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคกลาง ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพื้นฟูและการสร้างอนาคตประเทศ นโยบายรัฐบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Thailand Dataverse Network สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ